רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

אָבַלון Avalon

אָבַלון Avalon הנני.
אָבַלון Avalon כפי שמעודי לא הייתי הנני על פני זו ארץ.
האבלון The Avalon כה ביקשתי מכם לראותני בהווייתי האתרית, וכה היא לכם מהותי שלי כאשר כה יודעים הנכם אותה היטב, מהות יהוה היא.
ומבקש הנני מכם כי כעת תשמיטו נא את ה-הידיעה, השמיטו נא אזכור זה שאין בו בעת זו שום תועלת שכן היטב שימש הוא את תבנית קיומי שלי למולכם, היטב ביטא הוא את היותי הנני לכם האב-רא-הם, תודעת הבורא הראשוני אשר לכם.
והנני אָבַלון Avalon מבקש אנוכי להסביר לכם אהובים יקרים את פשר העניין, את עצם המהות הקיומית אשר לי.
לא זקוקים הנכם עוד לזה האזכור, אהובים יקרים, לא זקוקים הנכם לה עוד –
שהרי עד לעת זו באה היא לבטא את היכולת המופלאה שלכם ליצור ולחבור אל תדר האלוהים בלא מורא ופחד; באה היא לבטא את יכולתכם המופלאה לבוא בפני אלוהים חיים ובמו ידיכם ועיניכם ואוזנכם לעשות ולראות ולשמוע כי חיים לכם ולא מתתם, כי שלום ואמת ויקר וברכה ועדן נעורים לכם בכל אשר לכם.
בחילותיכם ובארמונות לבבכם וביתכם לכם השלום והיקר, לכם הברכה, לכם עדן עולם –
וראו כי לא נמוגתם מעוצמת יא כי אם חייתם, כפי אשר כה דורי דורות של אנוש ואדם לכם כה נאמר,
וראו כי כל אשר סביבכם לא מט הוא ליפול בשם או בשל אותה יראת יא.
אָבַלון Avalon אהובים, מבטא את המהות האנושית-אלוקית כאשר לי היא בבואי
כך בפניכם.


אָבַלון Avalon אהובים יקרים לי עד מאוד, מבטא את מהותו של אנוש Enoch–
אותה דמות אלוהית אשר מקדמא דנן יודעים הנכם אודותיו – יען כי טרם היות אדם גָרם בשר ודם הי֯ה הייה אנוש Enoch, הי֯ה הייתי אנוכי אָבַלון Avalon במהותי זו, מהות אנושית-גשמית אתרית במהותה אשר באה להביא בריאה ויצירה של אדם גרמי בשר ודם, מהות אנוש Enochאשר מבקשת לה מתוכה ומתוך המהות האלוקית אשר לה ליצור ולברוא כאשר בכל עת ובכל מקום ובכל מרחב כה מתקיימת לה היצירה האלוקית, כאשר כה מתקיימת לה בריאת כל היש.
ובתודעתכם הקולקטיבית כה שמור נשמר שם זה אשר לי, אנוש Enoch; ובתודעת האדם כה נשמרה לה מהותי ותודעתי שלי – מהות אָבַלון Avalonהיא כפי אשר כה באה לבטא הערכתי בפניכם כיום, ותודעת אב-רא-הם כאשר כה באה היא ללמד על היותי הנני בורא כל בוראי ארץ וברואי עולם ומלואו.

ו אנוש Enoch אהובים יקרים מהלך על פני אלו האדמות אשר לזו אָרץ לה קוראים הנכם פלנטת אֶרץ, ולה מביא הוא חיים, קדושת חיים אשר קודש קודשי הקודשים מפעמת בה מביא הוא לזו האדמה, לזה הכוכב המופלא אשר בחרנו אנו בבחירתנו של מעלה להופכו לכוכב בחירה, להפוך אֶרץ כולה כמערכת השמש אשר לכם למרחב כולל של בריאה ויצירה מתוך בחירה, מתוך רצון ליצור ולברוא ולזרוע ולהפיח חיים קדושים ומקודשים כאשר כה נהגנו אנו תודעת האב-רא-הם לעשות.
ואנוכי אָבַלון Avalon כפי אשר היא לי מהותי האנושית-גרמית, אנוש Enochהוא הנני, אז כמו היום –
ובהבדל אחד בלבד, אהובים יקרים לי, בהבדל אחד מאוד משמעותי אשר לכם:
מהותי זו אשר מביא הנני בפניכם כיום מייצגת ומבטאת את ההערכה הכלל יקומית אשר לכלל אוכלוסיות אנוש באשר הינם על פני אלו היקומים 12 אשר לי, 12 יקומי-על כפי שכבר אמרתי וציינתי בעבר. מייצגת היא את אהבת האדם באשר הינו אדם, את כבודו שלו באשר יודע הוא כבוד אדם לאדם.
ברוכים היו נא אהובי נפש יקרים אשר לי, ברוכים היו, שכן במעשי הגבורה והרוח אשר לכם השכלתם אתם לעבור כל מכשול וכל אמונה שאין בה אלא להטות דעת אנוש ואדם, השכלתם אתם להבין כי ברוח ובמעש, יד ביד, שלובי זרוע ועשייה משותפת יכולים הנכם במו ידיכם ובעצמכם להביא אליכם קדושת חיים, להביא לעצמכם את שפע היקום אשר נובע מקדושה זו.
יען כי זוהי האמת המפעמת בקרבכם ובלבבכם לעד
יען כי לב אנוש הינו לב אדם הינו לב אלוה צבאות עולם.
ומבקש הנני לברך ולשבח אנושות זו לעד
מבקש הנני לפאר אנושות עצומת מימדים זו למען יידעו נא דורותיכם לעד כי כה השבתם אתם עטרה ליושנה, כי כה החזרתם אתם בדרככם שלכם ומתוך השחור והרוע את אמונת האדם באדם, את כבוד האדם באדם.
וכאשר כה רואים הנכם סביב אינו אהובים אלא תוצאות מעשיכם שלכם בעבר, כה מזכיר הנני לכם. את אשר חווים הנכם ברמה האישית וברמה הקבוצתית והגלובאלית כה זכרו נא כי בעבר כה זרעתם וכה קוצרים הנכם כיום –
על כי כן אהובים יקרים לי, על כי כן חזקו נא אמונתכם באהבת האדם, חזקו נא אהבתכם בקדושת החיים, בכבוד אדם לאדם באשר הינו אדם. ובעשותכם כן מחזקים אתם חילותיכם בשלום, בעשותכם כן מחזקים אתם ארמונותיכם בשלום יא.
"ואהבת לרעך כמוך" כה בקש ביקשנו אנו תודעת האב-רא-הם מקדמא דנא
וכה כעת אף ביתר שאת מבקשים אנו מכם לעשותו.
ברוכים היו אהובים יקרים לי עד מאוד, ברוכים ויקרים הנכם לנו עד מאוד
אָבַלון Avalon הוא הנני לכם במהותי זו, וכה רשאים הנכם לקוראני אהובים, בשמי שלי אשר לעת זו
אנוש Enoch הוא הנני לכם במהותי האנושית-גרמית אשר לי היא מקדמא דנן – והיה כי תחפצו בשם השם לדבוק, לו יהי הדבר –
שהרי אין הבדל במהות זו שלי כלל ועיקר מלבד זו ההערכה רבתי עליה מדברים אנו כל העת,
תודעת האב-רא-הם הנני לכם עד עולם.