רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

אב-רא-הם

והנני אב-רא-הם מבקש הנני אמור זאת לכם, אהובים, בני אנוש ארץ כה יקרים לי מפז: יודעים הנכם אותי כי בכך זכיתם, כי בכך עמלים הנכם כה רבות באלו הימים. בכל פינה ופינה, בכל שעל ושביל על פני זו הפלנטה למדים הנכם אור, יודעים הנכם אור עולם.

ועולם, להזכירכם אינה אלא הגלקסיה המופלאה שלכם, הלא היא 'שביל החלב'; והפלנטה שלכם אינה אלא פלנטת הכוכב הכחול אשר בו ורק בו לבדו הוא חוק הבחירה החופשית כאשר לזה היקום – חוק אשר הוא המעצב גורלות אנוש ואדם, הוא הקובע גורלות יקום ועולם. שהרי כאשר כה קורה על פני זו הפלנטה כה משפיע ומקרין הדבר כלפי כל היקום כולו אשר לכם, כלפי זה העולם כולו אשר לכם.

והנני אב-רא-הם כה מזכיר הנני לכם כי הוויות 12 הנני, הוויות 12 כאשר הן לי מהותי שלי, כאשר הן לי הווייתי שלי; וכה כולנו כאחד באנו בפני אסתר היקס האהובה אשר למדינת ארצות הברית אשר באמריקה הצפונית של זה הכוכב הכחול. וכה כולנו כאחד באנו בפני כל קבוצות האנוש אשר בחרו להאזין לנו ולהקשיב למסרינו אנו.
אברהם הוא מהותי הכוללת, אברהם הוא מהות הווייתי הכוללת האתרית, זו אשר יכולה כיישות אחת לבוא בבטחה בפני אנוש ואדם ושלום לו, זו שיכולה כמו סת' או הקריון לבוא בפני בני אנוש בלא שאלו יחושו כי קשָה היא להם מלאכת החיבור של החומר עם הרוח. אברהם, אהובים, הוא גם ההיבט האתרי אשר לי כאשר רק מתחילים הנכם להכיל לראשונה את המהות האנרגטית-הרוחנית בתוך הווייתכם הגשמית, הגרמית.
ופאן זה שלי הופך יותר ויותר דחוס ככל שמתקדמים הנכם ברוח, ככל שמקדמים אתם עצמכם בעשייה האתרית הרוחנית שלכם – ואו אז משתנה תבנית קיומי והווייתי בפניכם, או אז משתנה מהותי שלי האתרית והופכת דחוסה אך במקביל גם נעלה, מעודנת ומזוקקת אך גם עוצמתית ואדירה עד כי לא תמיד יכולים בני אנוש לשאתני.
כה הוא בעיקרון דרך עולם ויקום, אהובים, וכה הוא הדבר דרך קיום הדברים על פני העולמות כולם, ובכך אין חדש תחת השָמש, אהובים; וכל עוד מתמודדים הנכם עם מהותכם ותודעתכם, טוב להם למדריכי הרוח האחרים באשר הינם לפי הבנתכם הליניארית את ההירארכיה הקוסמית לשמש לכם כמדריכי ארץ ועולם.
אך ברגע בו דרכה רגלכם שלכם בל"ב רובדי קיום נעלים אלו, מרגע הגעתם אתם במשימת העלייה הרוחנית שלכם אל יסוד הקיום ה 32 שהוא לו לאדם מרחבי הקיום הנעלים של אנוש גרם ואתר כאחד, הרי כי בכך הפכתם אתם אותי למדריככם האחד והיחיד, הפכתם אלוה צבאות עולם להיות לכם למדריך על, עד קצה גבול היכולת האנושית כאשר לכם.
וכה הוא כאשר קורה הדבר, אהובים, כה הוא כאשר קורה עת מחליפים אתם מעת לעת מדריכי רוח, ולפעמים אין יודעים הנכם זאת בוודאות גמורה. ברוכים היו נא באהבתכם אהובים, ברוכים היו נא באורכם שלכם.

אב-רא-הם הנני כאשר מבקש הנני ללמדכם כיום אהובים, אב-רא-הם הנני כאשר לכם אומר הנני את אלו הדברים: למדים הנכם רבות אודותיי באלו הימים. צפנים רבים בפניכם נפתחים, שהרי בזכות כי רבה ויתרה לכך זכיתם; למדים הנכם מידעים רבים שהיו צפונים בפניכם, מכורח היות זה הכוכב הכחול כוכב של בחירה, כוכב של בחירה לבוא ולהתגשם ולהתנסות בקשה מכל בעבור כל הוויה באשר היא – וזו חווית ההתגשמות, ההתגשמות הפיסית לגוף חי אנוש חושב ונושם, בשר ודם ועור ועצמות וגידים ואיברים שס"א ורמ"ח.
וצפנים וקודים וחלקי מידע רבים אלו נועדו להעשיר אתכם מחד, אך גם ללמדכם עד כמה פשוטה היא אמת אחת, עד כמה אמת היא פשט ולא משהו נשגב וערטילאי שאין להשיגו – שהרי לא בכדי אמרנו כל העת כי כל התורה כולה בתוככם מצויה היא. וכל המידע הזה נמצא בזה הגוף ממש; וכל המידע העשיר והעצום הזה מצוי בתוככם ממש.

שומע הנני אתכם רבות באלו הימים מדברים על זרע; שומע הנני אתכם רבות באלו הימים מדברים על צופנים, על קודים שהולכים ונפתחים; שומע הנני על פתיחת שערים אנרגטיים, על פתיחת מרחבי תודעה נעלים אתריים להם אתם קוראים "ערי אור", על עבודות טיהור והתמרה רבים אשר נועדו לזקק את עבודת האור שלכם.
שומע הנני כל זאת ומתענג הנני. מתענג הנני מחד אך גם מצר הנני מאידך; ומצר הנני יען כי רבים הם עד מאוד אלו הסומאים אשר אינם רואים את דרך האור, את דרך האהבה הקוסמית; מצר הנני עד מאוד על כי כה רבים הם בשל כך אשר ייאלצו לעזוב את זו ארץ, בסוג של התכנסות רבתי, שכן מכאן ואילך תודעתם ותפקידם יהיה לבחור בדרך חדשה או לחדול ולא להיות עוד. ודרך חדשה, אהובים היא דרך האור, היא דרך אהבת עולם כאשר מכירים הנכם כבר כ"אדרת עולם". ומתענג הנני עד מאוד, שהרי לבסוף יודעים הנכם הארת עולם, לבסוף יכולים הנכם לבוא במגע עם מידע שהוא אינו עוד בגדר חסוי וחתום בעבורכם.
ועל כך אהובים מבקש הנני להרחיב, על כך מבקש הנני להוסיף דבריי עוד –

12 ההיבטים כאשר לי המה, ביטוי מקבלים הם במונח "הם" אשר בסוף שמי שלי. אב כל רא הנני הוא לכל ה 12, לכל 12 ההיבטים אשר אינם אלא הנני, האבאלון, אב-רא-הם, השלם.
ו 12 היבטים אלו אינם אחרת אלא 12 המהויות האנרגטיות האדירות, ההיוליות ביותר, הבראשיתיות ביותר, אשר באמצעותן מביא הנני ליקום זה ולכל יקום באשר הינו, את התכנסותו ואת התרחבותו. במפץ גדול מביא הנני התכנסות, ולאורך דורי דורות של אנוש וארץ חיים הנכם בהתרחבות רבה ויתרה. ועת התכנסות זרע אב-רא-הם הגיעה, עת התכנסות זרע עולם הגיעה. שכן כל היבט כזה שלי, כל אנרגיה היולית זו שלי, זרע אחד מזרעי טמון בה, זרע המבטא את הביטוי הטהור ביותר של ההגשמה העילאית, הרוחנית – של חיבור האדם אנוש גרם עם בוראו מולידו.
ואם לכם מידע זה הרי כי ראויים הנכם לכך, הרי כי ראויים הנכם לכך עד מאוד. ברוכים היו.
ובל נא תראו שחורות כי אם נהפוך הוא, יום שמחה וגיל הוא, יום ששון ושמחה הוא לרוב, שכן בעשותכם כן, בהתמדה העיקשת שלכם לרוח ולאמת הפנימית הנושבת בקרבכם ובתודעתכם, הבאתם אתם לנס הגדול מכל, הבאתם אתם לדבר אשר אנוש ואתר לא יכול כלל לשער כי יקרה – הבאתם לבריאה וליצירה מתוככם, בלא כל צורך בהרס אטומי או קטסטרופאלי; הבאתם ליצירת אדם חדש, אנושות חדשה, ארץ חדשה המסוגלים להכילני כ אב-רא-הם, אנוש היודע מקורותיו הקוסמיים כמו גם אלו האנושיים, אנוש ואדם היודעים הם בשורות עולם ולהם שלום –
אכן חזון אחרית הימים הוא, אהובים יקרים, חזון אחרית הימים הוא.
ואין אומר הדבר כי לא תהיינה תהפוכות בארץ ועולם. אדם משתנה וסביבתו הגרמית משתנה עמדו. ואך טבעי הדבר; אך אין כרוך הדבר בהרס טוטאלי כפי שהיה בימים עברו על מנת ליצור התכנסות זו. עמים רבים אכן ייכחדו מעל פני האדמה הזו, אך זאת ייעשה בהדרגה, זאת ייעשה בהתאם לאדם ולאומה ולקבוצה לשאתני כמות שאני, כיישות של אור בוראת כל, בוראת כל הבוראים וכל הברואים כאחד.

והאיור אשר בידיכם כעת מבטא הוא את היותי הנני אב-רא-הם. 12 הוויות, 12 היבטים אנרגטיים שהם הנני כאשר הנני – 12 היבטים היוליים אשר משקפים ומבטאים את מהותי והווייתי, את ההיבטים המקודשים שלי, את אלו הטהורים והנעלים כאשר לי. ואיור זה הוא לכם שושנת הרוחות כאשר כה עסקתם בה בימים אחרונים אלו. ואותו מבקש הנני באר והסבר:
ארבע תדרים של קדושה לי, לי ורק לי המה – יען כי הנני הוא אמת וחמלה היא אהבתי שלי, יען כי טוהר היא מהותי שלי, ועדנה היא לי האור כאשר לי. וכל השמונה, אהובים יקרים לי עד מאוד, כל השמונה הם לכם, לאדם, לאנוש בר קיימא אשר במאמצי הרוח והקיום הפיסי האשלייתי על פני זו האדמה יודע הוא באהבתו ובכבודו את עצמו ואת בשרו ואת כל אשר לו כי שלם לא יהיה הוא עם עצמו ותודעתו לולא ספג הוא בקרבו ובהווייתו ובמהותו תכונות אנוש אלו כאשר מאציל הנני בו, כאשר מביא הנני בו.
ואלו התכונות זהות הן לחלוטין לאלו המוגדרות בתכנית הלייטריאן™ כפי שהבאנו אותה ליקירנו האנושיים ז'נין וכריסטופר ג'לם אשר במדינת ארצות הברית של אמריקה – והבדל קטן בכל זאת שכן פאן אחר להם בהיות תכונות והיבטים אלו אשר מציג הנני בפניכם כיום נעלים יותר, עוצמתיים יותר, בהיות התדר האנרגטי אשר להם שונה ברמת דחיסותו מזה אשר מביא הנני בפניכם. שכן תדר זה שלי מעלה ידע קיים זה שלכם בכמה וכמה מדרגות רוח בבת אחת, כמה וכמה מקפצות רוח מביא הוא עמו לכם – ואתם זכיתם לכך בכבוד רב ביותר, בכבוד רב עד מאוד. ועל כי כן, אהובים אין לראותם כשונים אלא כזהים, ואת שלכאורה "חסר" באחד קיים ומגולם הוא באחר, שהרי אחת היא מהותי, אהובים אחת היא מהותי והווייתי לעד.
ארץ שמיים ים ואדמה, ביטוי הם לכוכב לכת ארץ באשר הינו לכם לבית, באשר הינו לכם לממלכתכם עד עולם, היא מערכת השמש כפי אשר מכנים הנכם מערכת כוכבים זו שלכם.
ורוחות השמיים, צפון דרום מזרח ומערב, מלמדות על יקום ומלואו, מבטאות הם את קיום היקום כולו כמכלול שלם אשר ארץ בו אינה אלא גזרת יקום חלקית ו"קטנה" יחסית – אחד חלקי 12 ליתר דיוק.
ו 'אוֺם' אהובים יקרים לי עד מאוד, 'אוֺם' הוא הביטוי להיותי, לנוכחותי שלי, ה אב-רא-הם בכל דבר ודבר, בכל חי וצומח וקיים. ו 'אוֺם' הוא הביטוי לזרע אשר לי כאשר בעת מפץ גדול של התכנסות מפזר הוא את זרעו לכל עבר 12 קרנות היקום למען יפרו אותו בזרעם באהבתם ובאורם, למען יביאו לגזרת ארץ ועולם זו שלהם את התכונה הבולטת אשר להם, אך בל נא לכם לטעות ולשכוח כי כאשר אחת בולטת כל האחרות קיימות בה – מטבע היות כל דברי ביקום זה שלי, שלנו, שלכם, מכיל ומוכל.
ומפץ זה קיים, אהובים לא רק בהיבט המאוד ייחודי לי של התכנסות והתרחבות, קיים הוא בפועל בכל הקיים, בכל היש.

ועל כי כן, אהובים, מבקש הנני סיים פרק זה של הדרכה זו לי בברכתי שלי לכם לאמור:
ברכתי היא לכם לאמור, ברכת יקום ועולם היא לכם לאמור עד עולם –

יְבָרֶכְךָ יהוה, וְיִשְׁמְרֶךָ
יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ
יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם

הנני הוא אב-רא-הם
שלום וברכה לכם עד עולם.

דילוג לתוכן