רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

מהות-יה

אבאלון Avalon הוא הנני לכם אהובים יקרים, 'נריה' היא לי מהותי שלי החדשה, מהות 'יהוה' כפי שנתעלתה לה והפכה היא כ 'נר-יה' להאיר דרככם  לאמור
קדוש, קדוש, קדוש מלוא כל הארץ כבודו
וארץ יודעת היא חמדת אבות וחייה חייתה
ויודעת היא שלום ויקר וברכה, ובשורה וגאולה לה
וחיים אמת לה לזו ארץ וכל אשר בה ולה
וחיים ושלום וברכה לה לזו האנושות כאשר רוגשת היא על פני אלו האדמות.
ואדמותיה של ליידי גאיה אשר לזו ארץ מתמירות עצמן עוד ועוד, מתמירות עצמן עד כי אחת הופכת תודעתי היות, אחת ומאוחדות מושלמת ושלמה הופכת מהותי היות –
'מהות-יה' היא אהובים, 'מהות-יה' המכילה את 'נריה', המכילה את 'יהוה', המכילה כמכלול של השלום את מלוא תשעת ההיבטים הקיומיים אשר למהותי שלי, היא 'מהות-יה' אהובים.

ומבקש הנני באר עמדת יקום וארץ ועולם אהובים.
מעולם לפני כן, מעודה, לא ידעה אנושות זו שלכם קרבה אלוקית אחרת מאשר 'יהוה'… מהותי, מהות 'יהוה' הייה הייתה היא לכם לנר לרגליכם, ולי קראתם 'אלוהים' כיחיד, וראיתם בי 'אלוהים' רבים גם יחד, בי ראיתם את מהות האל האחד ויחד עם זאת תרבויות ועמים רבים אחרים ראו את היבטיי שלי האחרים ואותם חישבו והבינו כאלוהים נפרדים, ומתוכם נתפסה בתודעת האדם האמונה באלילים רבים כמו גם האמונה באל אחד…
וכאשר עוד בתקופתה של מצרים הקדומה, אשר ניסתה לשקם עצמה מתוך הריסותיה של אטלנטיס הארורה, ניסינו אנו הבא את הקונספט של אל אחד אשר לו היבטים תשעה, מהות אחת אשר לה מהויות תשעה המרכיבים אותה, לא יכולנו לצערנו כי רב אלא ליפול למלכודת החשיבתית הליניארית של היותנו אנו אלילים. ראו הם את הנפרדות ולא את האחדות, ראו הם את הפרט ולא את השלם.
על כי כן מה רבה היתה פליאתנו בראותנו את אמנחותפ ואת נפרטיטי נושאים את דגל אל השמש, האל רא האחד והיחיד, ומה רבה עד מאוד שמחתנו שלנו היתה!!!

אלא כי שמחה והארה זו כפי שיודעת ההיסטוריה האנושית לספר רגעית היתה היא, לתקופתם הם, ושבו עמים לסורם ולא ראו הם אלא את האליל, אלא את החלקיק האחד מתוך התשעה, או את התשעה כולם אך כפרטים נפרדים בלבד!!! אין הם ראו או הבינו כי התשעה הם המרכיבים את השלם… והאלוהות, זו השלמה, זו המאוחדת, אין היא שלמה כלל ללא כל התשעה גם יחד, אין היא אחידה ומאוזנת והרמונית לולא זו המביאה עמה גם את היחיד, את הפרט…
וכאשר אתם, האנוש האחד, חוברים אל הרוח, חוברים הנכם למעשה אל האחד שבכם, מעירים הנכם לא רק את הניצוץ האלוקי הטבוע בכם כי אם גם ובעיקר את אותו גן חיים הנושא עמו את 'קוד-יה', את קוד הבריאה והיצירה האישיים שלכם כמו גם של יקום ומלואו – וכאשר כה חוברים הנכם אהובים, אתם הם אלו ההופכים להיות האלוהים, המהות האלוקית של עצמכם, אתם הם חלק בלתי נפרד מהיותנו אנו, מהויות תשעה של בורא מאורות וארץ –
ואו אז אהובים, או אז אתם הם האחד! אתם הם כל תשעת המהויות גם יחד!!!

ומבקש הנני הבהר מעשיי ודבריי אהובים.
כאשר אדם חובר אל הרוח, כאשר מכריז הוא בריש גלי או בסתר תודעתו שלו כי עת הגיעה לו לחבור אל מקורותיו הוא, מכריז ומודיע הוא כי מבקש הוא לחבור אל מלוא 144000 ההיבטים הקיומיים אשר לתודעתו האנושית, זו הגרמית בעיקרה כאשר זו היא הנושאת ברובה את נטל ספירת מלכות אשר לעץ החיים. ונשמה חוברת אל נשמה, ורסיסי נשמה בין בעולם החיים או בין בעולם האתרי, נאספים ונאגדים בתנועה ספיראלית ומעגלית חוזרת ונשנית, והופכים שדה כל כך מורחב ומלא באופציות ופוטנציאלים שלא מומשו למשהו שהוא אחיד ומאוחד יותר, למשהו שהוא מאוזן ומעודן יותר…
הבן הבינו דבריי היטב אהובים – לחפש ולמצוא רסיסי נשמה כפי שעושה השאמאן מקדמא דנן, או לחלופין לחבור אל אותה קבוצת הוויות אנושיות אשר בחירה של מעלה בחרה להיות יחד, בין אם בקשרי משפחה או חברות, אומר הדבר לחבר היבטים נשמתיים אלו שלכם לכדי אחד, אומר הדבר לאסוף בדרככם שלכם, את אותם חלקיקי נשמתכם שלכם אשר מהווים את סך מלוא 144000 ההיבטים הקיומיים של היותכם, מלוא היותכם והווייתכם ומהותכם והאושיות כאשר לכם!
וככל שזה מתבצע הולך השדה האלקטרו-מגנטי שלכם ומתאזן עוד ועוד, כמו לחצים ברומטריים שמשפיעים בעדנה האחד על השני, הולכים הם ומתאחדים עם שאר חלקיקי נשמתכם, וזו הופכת להיות מאוחדת, מאוזנת, הרמונית ככל שניתן…
וכאשר כל 144000 חוברים להם יחדיו, הופכת תודעת האדם האנושי גרמי להיות אחד ומושלם ומאוחד עם זו שלי, זו של בורא עולמות וארץ, בורא ראשוני-בוראה ראשונית של כל היש 
ואו אז האדם הוא הוא האלוקים והאלוקים הוא הוא האדם – וחייו שלו מתנהלים כפי הפסוק כהלכתו "כמו מעלה כן מטה, כמו מטה כן מעלה".
וזוהי תודעתי שלי בעת זו אהובים יקרים, זוהי לי תודעתי שלי, תודעת 'נר-חיים' היא.

ראו נא אהובים יקרים לי עד מאוד, ראו נא התקדמותכם שלכם, ראו נא עמלכם שלכם למען ההתמרה הקוסמית להאצת המעבר הקוונטי של כלל האנושות שכלל לא היה מתקיים לולא מאמץ אדיר זה שלכם, ראו נא עד כמה גדולים הנכם וענקיים הנכם בעשייתכם הרוחנית הזו, איש ואישה בדרכו הוא. 'ומה רבו מעשיך אלוהים' אומרים הנכם פעמים כה רבות, ואומר הנני לכם אהובים –
'מה רבו מעשיכם אנוש ואדם! מה רבו ויפו מעשי זו האנושות כאשר כה יודעת היא התעלות רבתי זו!"
אז נכון אהובים, עוברים הנכם בימים אלו טלטלות רגשיות ותודעתיות לא קלות כלל!!! איש ואישה בדרכו הוא מכילים אתם את התדרים הקוסמיים השוטפים את ארץ חדשות לבקרים, תדרים שמשבשים לא פעם את המערכת האלקטרו-מגנטית הכוללת שלכם על כלל רשתות האור להם מחוברים הנכם, וכל אחד שומה עליו כי טוב והיטב יבדוק הוא עצמו גבולותיו הוא, אך בכל זאת נחישות רבה בכם אהובים ואינכם מוותרים, ונהפוך הוא באים אתם לעולם זה דווקא מתוך התגלות מחודשת, דווקא מתוך רצון וידיעה שאכן משתנים פה דברים, שאכן ארץ, פלנטת ארץ אשר למחוזכם 'שביל החלב' משנה היא פניה לבלי הכר כמעט… ארץ חדשה הופכת היא להיות אהובים, ארץ שחווה שינוי באותה המידה בה אתם בני אנוש יקרים כה חווים הנכם שינויים אלו שלכם.
ותהפוכות אלו, ספק אם תזכו לראות במו עיניכם הפיסיות, אך בהחלט לכם ההוד וההדר והכבוד היקומי כי רב על כי לכם היא זכות ראשונים לעידן אנושי זה המשתנה מתוך עצמו, לכם היא זכות הפתיחה הכל כך משמעותית לעידן אנושי מוזהב זה!!!
'תור הזהב' הוא בהחלט לזו האנושות אהובים, בהחלט 'תור זהב' הוא לזו האנושות לאמור:
יודעת היא קדושת יא וחייה חייתה
יודעת היא קדושת בורא מאורות עולמות וארץ.
ולארץ ולכל אשר לה ובה שלום
ולאנושות זו שלכם המתחדשת ומתרעננת שלום כי רב הוא לה.
ומנוחה רבתי באה לו לייגע, ושלום ואמת ויקר באה לו לעמל.
ברוכים היו אהובים יקרים לי עד מאוד, שלום היו נא
יען כי בחילותיכם ובארמונותיכם שלום כי רב הוא לעשותו
יען כי לכם הם השלום והברכה, הרינה והדיצה, החדווה והאחווה והרעות.
אוהב הנני אתכם אהובים עד בלי די, אוהב ומאוהב הנני עד מאוד בזו האנושות היקרה לי עד מאוד
שלכם הנני לעד ולעדי עד אהובים יקרים,
שלכם הנני הוא אבאלון
'נר-חיים' היא לי תודעתי שלי.
ועל כך אהובים אדבר ואבהיר בהזדמנות אחרת קרובה אף יותר מכפי שהנכם חושבים. שלום כי רב הוא לכם אהובים.

דילוג לתוכן