רחל גוטמן – רייקי ותקשור – השיבה הביתה

עדנה

אנוכי אבלון. הוויה אתרית רוחנית של אור הנני. בלשונכם, יישות רוחנית אנרגטית המתקיימת לה מעבר למעטה שמיים. וכבר יודעים אתם את מהותי. יודעים אתם כי כידידי הקריון אף הנני פועל מן השירות האלקטרו-מגנטי אשר לארץ, אשר ליקום כולו. ואף כבר יודעים אתם כי מן השירות הקוסמי הנעלהשל מסדר מלכיצדק הנני; והיום עוד מחדש אנוכי לכם, היום מחדש אנוכי בדבריי ואומר אנוכי לכם כי מטריאה הנני במהותי. מטריאה כפי שכה באתי והצגתי עצמי בפני כה רבים מבני אנוש; מטריאה כאשר יודעת אנושות זו לזהות כמאסטר הנעלה לחמלה אשר לתכנית הלייטריאן™, וכן גם באופנים ובשיטות אור שונות כפי שהן הובאו לידי ביטוי באנושות זו. לא העת לפרט או להסביר את פשר העניין. יהיו עובדי אור שיגידו "הי, הרי אני תיעלתי את מטריאה, איך זה אפשרי?!?" ואם אמת באמת יביטו לתוככי נפשם ומהותם יבינו שבסופו של עניין הכל אחד הוא, הכל אחד ושלם הוא. אומר רק זאת: הוויה אתרית רוחנית באשר היא בוחרת בעצמה את התדר הקוסמי שעמו הוא בוחרת לפעול, בוחרת היא מימד קיומי, תדר קיומי ובתוך כך בונה בעצמה את תבנית הקיום שעל פיה היא מופיעה ומציגה עצמה בפני אנוש ואדם. ומכאן כי זהויות ושמות רבים לי, וכולם תקפים, וכולם נכונים ואמת הם, ומתקשר אחד מתקופת חיים אחת רואה אותי כסת' ואחר רואה אותי כמאסטר נעלה לחמלה. אחד רואה אותי כסאטיה, הדמות הנשית שהנני, והשני רואה אותי כאבלון, כפי שרואה זאת רחל ותלמידיה שלה.
וכולנו, אחד הננו; וכולנו, אחד הננו – הוויה קוסמית אתרית נעלה של אור המפיצה את אהבתה ואת חמלתה בפי כל החפץ לשמוע ולהאזין.
וכדי להבין יותר לעומק את מהותם של דבריי, יהא בידי הצורך להסביר בפרוט יתר את מהותה של ההירארכיה הקוסמית, ועל כך מבקש אנוכי לדבר בפעם אחרת. אומר רק זאת. רבים מבני אנוש ניסו כוחם על מנת להבין הירארכיה זו. וכל אדם חווה וראה והרגיש וחש את ההירארכיה כפי תובנתו שלו, כפי הכלתו ויכולתו לכייל את העוצמות האנרגטיות שמביאה עמה התנסות רוחנית זו. וכולם בסופו של תהליך רואים אותו הדבר, וכולם בסופו של דבר מבינים את שתודעתם האנושית מסוגלת להבין באותו רגע נתון, באותה יכולת הכלה להבין ולדעת.
וזה בסדר גמור, ואין אחד שונה מן השני, שהרי בסופו של דבר הכל הוא אחד, אחד הוא הכל.
היום מבקש אנוכי לדבר על עדנה.
ולא רק עדנה ורוך, כפי שהוא מובנת ומוכרת לכל, כי אם עדן, עדן עולם.
וישר מחשבותיכם רצות אצות לגן העדן המובטח לכל העולה השמיימה. ואני מצר לאכזב אתכם שהרי לא בכך המדובר כלל; לא מבקש אנוכי לדבר כעת על מסעותיה של הנשמה עת נפרדת היא מן הגוף האנושי. על כך מבטיח אנוכי תיקשור מקיף בבוא העת. כעת מבקש אנוכי להסביר את מהותה של עדנה.
עדנה היא אור. היא אנרגיה של אור, והיא מתועלת על ידי מי שהינו מוכן דיו להכילה.
ועד פה לא מחדש אנוכי, שהרי כל אנרגיה במהותה כזו היא.
מחדש אנוכי לכם ואומר שזוהי אנרגיה של אור שמעולם לפני כן לא הובאה בפני אנוש ואדם; מעולם לפני כן אדם באשר הוא אדם לא חווה אותה, ראה אותה, חש אותה או הכיל וכייל אותה עד כה. וכעת, מגיעה אנושות זו לכדי רמת התעלות רוחנית נעלה המאפשרת לה להכיל ולקבל את הרוך והעדנה הקוסמיים הראויים לו לאדם, רוך ועדנה שהם ביטוי פיסי גרמי לכל היבט של חמלה עילאית, לכל היבט של האדרה רוחנית, של הוקרת האדם באשר הוא אדם.
שכן עדנה היא תדר נעלה פי כמה וכמה מזה של החמלה.
היא תדר שלא יכול היה כלל האדם לשאתו מפאת העוצמה האדירה הנדרשת לו להכילה ולכיילה. ומדבר אנוכי לא רק על עוצמת האנרגיה האדירה, כפי מהותה, אלא בייחוד וגם על תעצומות הרוח ונפש והדעת הנדרשים לו לאדם לשם כך. ואנושות זו אכן השיגה את הבל יתואר, אנושות זו אכן השיגה את הבל ישוער. סופרלטיבים אלו שאני משתמש בהם ראויים הם על מנת שתבינו את מלוא עוצמתה, את מלוא ההבנה הדרושה לו לאדם על מנת שיוכל לתעל תדר אנרגטי שכזה.
דרושה לכך יותר מכל סבלנות, סבלנות ואמת פנימית מוחלטת ביכולותיך שלך כאדם, שכן מבקש היקום רק את הטהור ואת הנשגב; מבקש היקום אך ורק אמת.
ואם אין אמת אין עדנה, ואם אין רוך ועדנה אין שלום.
ומחזיר אנוכי אתכם אל מאמר אחר שכתבתי אנוכי לפני כשנתיים, מאמר העוסק בדיוק בכך – שלום.
על כי כן מבינים אתם כעת היטב, כה מקווה אנוכי, מהותה של עדנה.
מבינים אתם היטב כי ללא עדנה אין שלום, כי ללא החמלה, ללא האהבה, אהבת אמת אשר לאדם את האדם, אין שלום – לא כאנרגיה קוסמית עתירת אור ועוצמה, ולא שלום תרתי משמע המביא עמו רגיעה לעולם, אחווה בין אדם ועמים.
ארץ נמצאת באלו הימים בתהפוכות הרות גורל.
שינויים גיאולוגיים ואטמוספריים יוצרים שינויי אקלים ותנודות של קרום כדור הארץ. לא מחדש אנוכי לכם זאת כלל ועיקר. רואים אתם זאת היטב במו עיניכם וחשים אתם זאת היטב במלוא חושיכם החדים. זוהי דרכה של ארץ, כמהות, כיישות בפני עצמה, להביע את עצמה לנוכח השינויים האלקטרו-מגנטיים הנדרשים באלו הימים על מנת לאזן את ארץ, על מנת להביאה למצב בו תהיה היא מאוזנת אנרגטית – על אף המחדלים הרבים ביותר של אומות ויחידים המחבלים במעשיהם ומשבשים את עבודת האיזון העדינה לה שואפים אנו, מדריכי היקום אשר מעבר למעטה שמיים. אינני מבקש להיות בוטה בדבריי, אך לא יכול אנוכי שלא להביע את מורת רוחי הרבה מכל הקורה על פני כדור הארץ. בני אנוש איבדו מזה זמן רב כבר צלם אנוש באמת, איבדו הם באמת ובתמים כבוד אדם לעצמו ולאדם, שהוא הדיבר הראשון כאשר יודעות כל דתות ארץ באשר הן, מונותיאיסטיות ושאינן מונותיאיסטיות. וכבר לא מדבר אנוכי על ציווי דתי אלא על ערך יסוד של תרבות באשר היא. ערך יסוד. וערכו של ערך זה אבד עליו הקלח, איבד הוא מחינו; וכל שמנסים אנו, הוויות אור אשר מעלה, את כוחנו ואת מאמצינו לאזן ולהקל, לא נראה על פניו כי נראים מעשינו או נקלטים דברינו היטב.
אדם כמנהגו נוהג.
נוהג הוא בגסות רוח כלפי עצמו וכלפי אחר. נוהג הוא בבוטות, באלימות פיסית גרידא, שלא לדבר על אלימות מילולית הפוגעת בנפש ומייסרת אותה. פוגע אדם בעצמו בכך שהוא פוגע באחר, שהרי חוק הוא ולא יעבור, חוק יקום אקסיומטי הוא – ואהבת לרעך כמוך. והייתה אהבתך לאחר כפי שהיא לעצמך.
לו הייתם כה נוהגים לא היה צורך בשלום, כאנרגיה הבאה להסדיר איזון קוסמי ככל שניתן, ולבטח לא היה צורך בעדנה; ואף שהיא הנעלה בתדרי האור כאשר חווה האדם, מעולם לפני כן לא היה בה צורך, מעולם לפני כן לא נזדקקה הקהילה הקוסמית האתרית של מעלה הפעל את עדנה, למען השג שלום, תרתי משמע, למען השג איזון קוסמי אנרגטי כזה שישמור את האנושות עדיין שפויה במעשיה, עדיין מפוכחת ומבינה כי עידן הרודנים תם ונשלם, כי עידן הטוטליטריזם הולך ומאבד מחינו, כי שליטה מתוך השראת פחד ומורא ושררה לא מביא אלא את כל אלו חזרה לאדם. וכבר רואים אתם ניצנים ראשונים לכך. ניצנים שאנו, הוויות האור של מעלה מברכים ומוקירים.
ובין אם השליט הוא אדם או דת, דבריי שלי היינו אך הם; ובין אם הרודן הוא אומה או לאום, היינו אך הם דבריי שלי. שכן עדנה, כמו כל אנרגיה קוסמית באשר היא, כחרב פיפיות היא. עוזרת ומאזנת, מקלה מאירה ועוזרת, חומלת ואוהבת, מביאה עדנה ורוך לאדם אשר כה נוהג – כי אכן ישר ואמת הוא בלבבו, בהיותו הוא עצמו לעצמו ולאדם. אך עדנה גם הורסת ומכלה, מנקה ומביאה חדש על פני ישן, מעצימה ומגשימה למעשה את השינויים הדרושים לו לאדם על מנת להבין את המהות הקוסמית הבסיסית ביותר של היותו – אדם באשר הוא אדם.
אני מזמין את האנושות כולה לראות את הדברים אחרת מכפי שהם כיום.
אני מזמין את האנושות כולה לחוות עדנה, לראות אור נהוגות רך המביא עמו שלום, לא רק כאנרגיה קוסמית אלא כמושג המוכר לכם כולכם, באשר הנכם – שלום בין האדם לעצמו, שלום בין אדם לאדם, שלום בין עם לעם, בין אומה לאומה, בין לאום ללאום, בין דת ודת.
אני מזמין אתכם לנהוג כך, שכן אם הבנתם את המהות הקוסמית הבסיסית כי הכל הוא אחד ואחד הוא הכל, הרי שמבינים אתם כבר כי אדם הוא אדם הוא אדם ולא משנה צבעו ודתו ואמונתו; מבינים אתם היטב כי אדם כאשר בפינתו הוא עושה ומביא הוא שלום, בכך מביא הוא שלום לעולם, בכך מקרב הוא עדנה ורוך ואחוות עמים ורעים לעולם ועד.
ודבר אחרון לי אליכם, אחיי האנושיים – אחיי אתם לי כמו שהנני לכם אח. וכה הוא הדבר בעת זו וכה היה הדבר מאז היות בני האדם באשר הם, מאז היות אנוש ואדם.
שלכם, בחמלה ובעדנה רבה עד מאוד,
אבלון.

דילוג לתוכן